ALGEMENE OFFERTE EN FACTUURVOORWAARDEN

BVBA Tuinarchitect Ivan Buffel
BE 0818 143 035

BEHOUDENS UITDRUKKELIJKE EN SCHRIFTELIJKE AFWIJKING GESCHIEDEN ALLE DOOR ONS VERSTUURDE OFFERTES EN DOOR ONS GENOTEERDE BESTELLINGEN EN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN VOLGENS HIERNA VERMELDE VOORWAARDEN :

1. Alle studies der plaatsingen, offerte, tekeningen, foto
s, modellen, enz. aan de koper overhandigd blijven onze eigendom. Zij moeten op ons eerste verzoek teruggegeven worden en ze mogen niet gekopieerd, nagebootst noch aan derden doorgegeven worden. Indien om welk danige redenen onze offerte niet voor akkoord wordt ondertekend door de koper en / of opdrachtgever binnen de 14 dagen na ontvangst van de offerte, dienen de plannen, offertes enz. aan ons te worden teruggestuurd. Bij niet terugzending binnen de 3 dagen na het verstrijken van de vermelde periode dient de koper en / of opdrachtgever van rechtswege en zonder in gebrekestelling een vergoeding te betalen van 3 % van het totaal bedrag van kwestieuze offerte (s) met een minimum van € 20 per offerte. (vergoeding voor studies, opmetingen, verplaatsing, enz.)

2. Om ontvankelijk en geldig te zijn moeten de gebeurlijke klachten betreffende de werkzaamheden, de factuur en/of factuurvoorwaarden schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de 8 dagen na het beëindigen van de werkzaamheden of ontvangst van de factuur.

3. Elke wijziging in de toestand van de koper en-of opdrachtgever zoals exemploitieve titel, overlijden, faillissement , onbekwaamheid, ontbinding, vereffening of omvorming van de vennootschap, concordaat, uitstel van betaling enz. verleend ons het recht de verkoops-en /of aannemingsovereenkomst te vernietigen en / of waarborgen te eisen en in ieder geval de onmiddellijke betaling van alle goederen te eisen.

4. Behoudens schriftelijke afwijking zijn onze rekeningen contant betaalbaar tot en met de vervaldag vermeld op de factuur, zonder disconto. De betaling is altijd opeisbaar in Brugge.

5. In geval van niet, of onvolledige betaling van de factuur op haar vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande in gebreke stelling verhoogd worden met een forfaitair en
onherleidbaar bedrag van 15 % met een minimum van € 100 ten titel van administratie- personeels- en inningskosten evenals een intrest à rato van 12 % per jaar. Het inroepen van enige betwisting geeft de klant niet het recht de betalingsvoorwaarden en betalingstermijnen niet te respecteren.

6. De aannemer heeft het recht de leveringen en de werkzaamheden te schorsen ingeval het onbetaald blijven van vroegere facturen en / of voorschotten.

7. De datums van leveringen, de aanvang van werkzaamheden zijn streefdatums. Ze zullen zo goed mogelijk nageleefd worden, maar kunnen geen aanleiding geven tot verbreking contract of schadevergoeding.

8. Ingeval na de bestelling doch voor de levering, de B.T.W.
voet bij wet, Koninklijk of Ministerieel Besluit gewijzigd wordt, zal de B.T.W. voet vermeld op de offertes en / of facturen, aan de nieuwe voet aangepast worden.

9. De facturatie gebeurt aan de prijs die in voege is op de dag van de levering of werkzaamheden.

10. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen en uitvoeringen in rekening te brengen.

11. Bij toezegging der werken dient er door de opdrachtgever een duidelijk plan
afgeleverd te worden en/of een aanduiding ter plaatse worden verricht, van alle zichtbare en/of zichtbare leidingen van welke aard ook. Bij niet aanduiding wordt verondersteld dat werken kunnen worden aangevat en uitgevoerd. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan onzichtbare, verkeerd op niet aangeduide richtingen en leidingen van welke aard ook.

12. De oplevering gebeurd in principe behoudens schriftelijke en anders luidende overeenkomst, in 1 maal. Indien bij anders luidende overeenkomst de oplevering in 2 x geschied vindt de voorlopige oplevering plaats als de werken voltooid zijn, niet tegenstaande bepaalde onvolkomenheden tijdens de waarborgtermijn kunnen worden hersteld.

13. Bij gebeurlijke dubbele oplevering zullen de werken geacht worden definitief te zijn aanvaard, na enkel door het verstrijken van de termijn van 6 maanden na de voorlopige oplevering. De ingebruikname van de werken geldt in ieder geval als definitief aanvaarden van de uitgevoerde werken, en dit zelfs indien een oplevering in 2 tijden is voorzien. Onder ingebruikname dient eveneens te worden verstaan, werken uitgevoerd door de koper, opdrachtgever en/of derden.

14. Vanaf de oplevering of beëindigen van de werkzaamheden is de klant gehouden aan de nodige onderhoudswerken uit te voeren.

15. Wij geven het eerste groeiseizoen na het planten van levend materiaal garantie voor de helft van de kosten om nieuwe planten te voorzien volgens het opgemaakte beplantingsplan.

16. Alle bijbestellingen en opdrachten van werken gegeven tijdens de duur van de uitwerking aan ons zullen in regie uitgevoerd en gefactureerd worden, behoudens aansluitende schriftelijke overeenkomst. Deze meerwerken of bijbestellingen geschieden eveneens onder dezelfde algemene factuurvoorwaarden.

17. In geval van betwisting zal enkel de rechtbank van Brugge bevoegd zijn.

18. Het feit dat de opdrachtgever of koper de algemene factuurvoorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal ontslaat hem niet van zijn toepassing.
De opdrachtgever of koper kan gebeurlijk op schriftelijke aanvraag een vertaling bekomen.